Privacy Policy

Vink PR & Communicatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Vink PR & Communicatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Na einddatum van het coaching traject zullen de (bijzondere) persoonsgegevens twee jaar na laatste afspraak bewaard worden. Financiële gegevens worden behouden volgens fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Als Vink PR & Communicatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@vinkprencommunicatie.nl.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waarbij deze zijn uitgesplitst naar deelnemers, contactpersonen en bezoekers en referenties van onze websites:

 • Klanten
 • Het uitvoeren van een PR en/ of Communicatie opdracht;
 • Partners
 • Ondernemers waar werk aan uitbesteed wordt voor de opdrachten van de klanten;
 • Leveranciers/ Derde partijen/ Potentiële klanten
 • Derden Partijen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van Vink PR & Communicatie;
 • Het ontvangen van informatie over Vink PR & Communicatie.

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Klanten
 • Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), adres, postcode, woonplaats, 06-nummer, e-mailadres, KvK-, btw-nummer, bankgegevens, dossiergegevens PR en/ of communicatieopdrachten, referenties, foto’s en video’s**;
 • Partners
 • Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, postadres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Leveranciers/ Derde partijen/ Potentiële klanten
 • Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, postadres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

 

**        Zie betreffende paragraaf foto’s en video’s in deze privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, of anderszins). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Wij maken verder gebruik van derde partijen (verwerkers) voor:

 • Online beveiligde (cloud) opslag; voor documenten Vink PR & Communicatie;
 • Accountant met een financieel verwerkingssysteem;
 • Internetbankieren (Rabobank).

Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 **Foto’s en video’s

Voor de communicatie op sociale media en andere (lokale) media vraagt Suc6Plan! in het intakeformulier toestemming voor het gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen en andere activiteiten van Suc6Plan!. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken via info@vinkprencommunicatie.nl. De geplaatste foto’s en video’s op de websites en sociale media van Vink PR & Communicatie zullen wij dan direct verwijderen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van deelnemers boven de 18 jaar.

Bewaartermijnen

Vink PR & Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar na de laatste bijeenkomst van deelname verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is. Verder geldt er geen bewaartermijn voor foto’s en video’s. Tot slot worden referenties van deelnemers bewaard voor promotiemateriaal.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vink PR & Communicatie van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die deze toegang voor het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
 • Wij maken back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
 • Er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten;
 • Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, door een van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen via info@vinkprencommunicatie.nl. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging van het privacybeleid

Vink PR & Communicatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Vink PR & Communicatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Vink PR & Communicatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Vink PR & Communicatie

Lisette Vink

Telefoon: 06 23888412

Email: info@vinkprencommunicatie.nl